Shrimp Pesto Pasta

Shrimp Pesto Pasta

$18.00

rotini noodles, cherry tomatoes topped with pecorino ramano